Проекти

Проекти

„Прометей” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0688-C01 по проект: Подобряване на производствения капацитет на фирма Прометей ООД

Информация

Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.040-0688-C01

„Прометей” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0688-C01 по проект: Подобряване на производствения капацитет на фирма Прометей ООД

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е:

Проектното предложение е насочено към постигане на следните две основни цели: "1. Повишаване на производствения капацитет" и "2. Засилване на експортния потенциал на кандидата", които съответстват напълно, както на целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от Приоритетна ос 2 на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. за повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП. Основната цел на проектното предложение е подобряване на производствения капацитет в предприятието "Прометей" ООД, чрез повишаване на конкурентоспособността на дружеството, както и засилване на експортния потенциал. При постигането на предвидената цел ще се повиши производителността на предприятието, ще се намалят разходите за производство и ще се подобри качеството на произведените изделия.

Специфичните цели, чрез които ще бъдат постигнати основните са:
1. Оптимизиране на определени етапи от технологията за производство на предприятието, което ще повиши производствения капацитет на фирмата.
2. Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност;
3. Повишаване на приходите от износ;
4. Разширяване на пазарните позиции в страната и ЕС.
В резултат на изпълнението на проекта:
- ще се внедри в производство нова производствена машина в звената от производство, където се срещат затруднения и необходимост от въвеждане на допълнително оборудване;
- производителността ще се увеличи
- ще се реализира увеличение на износа
- ще се повиши ефективността на производствените разходи.
Обща стойност: 293 913.83 лв., от които 174 878.73 лв. европейско и 30 860.95 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 03.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.